நியூமராலஜி
numeralogy
599.00 750.00

உங்கள் பெயர், ராசி, நட்சத்திரத்தின் அடிப்படையில், உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டமான எண், கிழமை, திசை, நிறம் போன்றவற்றை நாங்கள் சொல்கிறோம்.

உங்களுக்கு சாதகமான விஷயங்களை அறிந்து, அதன் மூலம், வாழ்வில் வளம் பெறுங்கள். கிரக சஞ்சாரங்கள் சாதகமற்ற நிலையில் இருந்தாலும், அதை சரி செய்வதற்கான பரிகாரமும் நாங்கள் சொல்கிறோம். ஜாதகத்துடன், நியூமராலஜி அடிப்படையிலும் உங்கள் அதிர்ஷ்டத்தை அறிந்து கொண்டு வளமான வாழ்வை பெறுங்கள்.

(தங்களுக்கான பலன்களை ஜோசியரின் சொந்த குரலில் MP3 வடிவில் வழங்கப்படும். ஜாதகம் கணிப்பதாக இருந்தால் PDF வடிவில் மட்டுமே வழங்கப்படும்...)

தங்களது முழு விவரங்களை கிழே குறிப்பிடவும்